Sri Raghavendra Tantra Dashama Patala, Khagagateer Naama Pradakshina Gadyam
1
2